Knudshoved Odde.
Området er karakteriseret ved de to fjorde Dybsø og Avnø, samt Knudshoved Odde. Længere inde i landet ligger det afvandede Svinø Nor. Knudshoved er en 14 km lang randmoræne, som skyder sig ud i Smålandsfarvandet og er afgjort noget af den smukkeste natur Sydsjælland kan byde på.
 
I 1993 indgik Rosenfeldt Gods, Storstrøms Amt og DN en frivillig fredningsaftale, hvor parterne arbejder for at de landskabelige og naturhistoriske værdier tilgodeses Avnøfjorden er en åben fjord med mange store sten og lavvandede grunde. Et stykke ude i fjorden ses Avnø Røn, en lille marehalmsbevokset ø med både måge- og ternekolonier. Fjorden rummer sin egen sælbestand. På den østlige side af Avnø Fjord ligger Avnø. Der yngler mange ande- og vadefugle, men det er især i træktiden, at området har stor betydning som rastelokalitet.
 
Trusler, plejebehov og naturgenopretning    
Det er særligt områdets lysåbne naturtyper i form af strandengene ved Dybsø og Avnø Fjorde, samt overdrevene på Knudshoved, som bør have opmærksomhed.