Udsigt fra Jungshoved.
På halvøen Jungshoved er en stor del udpeget til vildtreservat, EF-fuglebeskyttelsesområde samt omfattet af flere landskabsfredninger. Områderne, som grænser op til Præstø Fjord, er især kendetegnet ved store strandengsområder, hvor der forefindes et rigt fugleliv. Fredningerne på Bøgedalsgården, Bøndernes Egehoved, Skippergården, Strandgården og i Stavereby drejer sig om bevarelse af områderne. Områderne er kendetegnet ved afgræssede strandenge og overdrev med tuer af gul engmyre. Her vokser en lang række sjældne eller opmærksomhedskrævende planter.
 
Bøndernes Egehoved er karakteriseret ved gamle krat med bl.a avnbøg, skovæble, tjørn, vilde roser, naur, bøg og eg.
På lokaliteterne ved Bøgedalsgården og Bøndernes Egehoved er der en forekomst på op til 100 løvfrøer fordelt i flere vandhuller.
Fredningerne ved Stavreby og Kragevig skal bevare de landskabeligt værdifulde områder og sikre, at der ikke ændres i terrænet eller opføres bygninger. Området omkring Jungshoved Nor og Jungshoved kirke med voldanlæg og lille havneanlæg for lystfiskere
er belagt med en mere omfattende fredning, hvorefter der hverken må beplantes, bebygges eller ændres i terrænet. Landskabets karakter og de vide udsigter ønskes bevaret.
 
Trusler, plejebehov og Naturgenopretning
De beskrevne nordlige områder grænser op til Præstø Fjord, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe til sikring af fjorden. Her vil Bøgedalsgården, Bøndernes Egehoved, Skippergården og Strandgården være en naturlig bestandel. Bøgedalsgården og Bøndernes Egehoved er omfattet af et projekt, der skal sikre løvfrøernes levesteder. Begge steder er der græsningsaftaler, og lodsejerne er interesserede i og arbejder for plejen af områderne
Danmarks Naturfredningsforenings mål og visioner for den fremtidige udvikling af området
 
I fremtiden vil opgaven være at sikre  at fredningsrestriktionerne overholdes, samt sikre at plejeplanerne følges op og efterleves. Områdets lysåbne naturtyper, herunder Maderne og Bøndernes Egehoved, bør fortsat sikres pleje gennem afgræsning, ligesom der til stadighed bør fokuseres på at reducere udledning af næringsstoffer til de lavvandede kystområderen bør understøtte pleje og genopretning af orådets natur, gennem afsætning af midler direkte til disse formål, samt gennem medfinansiering og bistand til ansøgning om statslige og EU naturforvaltningsmidler