Møns Klint.
Møns østlige landskaber er præget af og berømte for den enestående klint, de smukke kalkoverdrev, de vidtstrakte strandenge og lavvandede kystområder. Møns Klint er et nationalt klenodie. Området er formet af naturens kræfter, som fandt sted efter sidste istid for 12.000 år siden. Høje Møn er dannet af opskubbede kridtflager, der har givet et landskab med fantastiske terrænforhold, der er præget af ekstensive arealanvendelser som skov og overdrev. Selve klinten og de stejle skrænter, som strækker sig videre mod vest, er enestående natur, uberørt af menneskehånd, men til stadighed under forandring på grund af havets arbejdende kræfter, samt en til stadighed forekommende erosion med nedstyrtning af større eller mindre mængder kridt og ler til følge. Ved foden af klinterne vasker og sorterer havet det nedfaldne materiale og danner afhængig af bølgernes kraft sten-, grus- eller sandstrande, hvor der visse steder er rige muligheder for at finde fossiler Områdets fantastiske karakter er baggrunden for et enestående dyre og planteliv, hvor nogle af Danmarks sjældne arter af fugle, sommerfugle og planter kan opleves blandt andet orkideerne, den sortplettede blåfugl og vandrefalken.
 
Området rummer lyse og åbne naturtyper, som er afhængige af græsning. Jydelejet og Høvblege er smukke eksempler på, hvorledes græsningen åbner mulighed for landskabets righoldige blomsterflor, som igen danner basis for en mangfoldighed af insekter. Bevæger man sig fra Høje Møn mod nordvest kommer man mod Ulvshale via Nordfeld hovedgårdslandskab. Dette er et utrolig smukt herregårdslandskab i storbakket til let bølget morænelandskab med jord i omdrift domineret af lange sammenhængende hegnsforløb og skove, som visse steder rækker helt ud til en stenet strand. Nordkysten rummer meget smukke kystlandskaber med strandvolde og strandoverdrev, som længst mod vest går over i Ulvshales brede sandstrand med det herligste badevand.
 
Ulvshale er marint forland domineret af rørskov, strandengsarealer og skove. Ulvshaleskoven er en unik skov, som har etableret sig på områdets strandvolde. Den står som en urørt og fredet skov bevokset med en enestående løvblandingsskov, som tidligere har været græsningsskov. Fra Ulvshale fører en dæmning over til øen Nyord. På Nyord og Ulvshale findes nogle af Østdanmarks største naturlige strandenge og strandoverdrev, som med kreaturgræsning skaber vigtige ynglepladser for en mangfoldighed af ande- og vadefugle. Engene og de tilgrænsende lavvandede områder, som er præget af småøer og holme, hører til blandt Europas vigtigste rastepladser for andefugle.
 
Danmarks Naturfredningsforenings mål og visioner for udvikling
Arbejdet for at fremme oprettelsen af Nationalpark Møn skal fortsættes. De unikke biotoper der findes på Møn, herunder Møns Klint, Høvblege, Jydelejet, Ulvshale og Nyord, skal sikres optimale betingelser for at fastholde og videreudvikle den mangfoldighed, der er enestående i Danmark. Derfor skal Vordingborg kommune deltage aktivt i den kommende Nationalparkadministrations udmøntning af nationalparkens mål og visioner.