Fanefjord Kirke.
Mod syd fra Marienborg ned til Rytzebæk Strand ligger flere skove som perler på en snor, der afsluttes med Fanefjord Skov. Modsat skovene krummer en bakkebue sig mod vest over mod Hårbølle – Marhøj, Spånbjerg, Langbjerg og Kongsbjerg – tidligere overdrevsområder, der med den rette pleje vil stå som et markant landskabselement i det storbakkede område. Længst mod vest ved overgangen til Bogø Dæmningen ligger Fanefjord.
 
Fanefjord er en sand lille perle af natur- og kulturlandskab i skøn harmoni. En fladvandet fjord, som er en del af fuglebeskyttelsesområdet Letten mellem Møn og Bogø, strækker sig ind mod et gammelt kulturlandskab med den kendte Fanefjord kirke, Grønsalen og andre kulturminder, der troner over de udstrakte strandenge, øer og holme i fjorden.
 
Danmarks Naturfredningsforenings mål og visioner for den fremtidige udvikling af området
Naturgenopretning og naturpleje vil være af afgørende betydning for en sikring og udbygning af de endnu eksisterende naturområder på Midt og Vestmøn. Potentialerne for skabelsen af et stort sammenhængendenaturområde
tværs over øen er til stede, og kommunen vil gennem frivillige aftaler med lokale lodsejere om medfinansiering og bistand til ansøgning om naturforvaltningsmidler kunne sikre beskyttelsen og udviklingen af en kæde af natur- og landskabsværdier.
Forbedring af adgangsforhold, formidling og rekreative udfoldelsesmuligheder vil give området et tiltrængt tilskud af oplevelsesmuligheder, til gavn og glæde for lokale borgere såvel som for de turister, som området er så afhængigt af.