Det tilgroede Store Kulsbjerg set fra Kulsbjergvej.

Af Flemming Kruse

For nylig har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indbudt DN Vordingborg til at komme med bemærkninger til en ny Drifts- og plejeplan for Kulsbjerg og Vordingborg Øvelsespladser 2016-2029. Det har vi med stor fornøjelse gjort. Se vedhæftede dokument

  • DN har anbefalet, at Forsvaret tager fat på at rydde dele af Kulsbjergene for bevoksning for at sikre indsigten til, og udsigten fra, det markante bakkeparti. Det vil samtidig kunne føre til genskabelse af den truede overdrevsvegetation og et levested for varmekrævende sommerfugle og andre insekter. 
  • DN Vordingborg har varmt anbefalet Forsvarets planer om helårsgræsning af Kulsbjerg Øvelsesplads med kreaturer og heste, da det vil fremme områdets dyreliv og botanik samt holde området lysåbent. 
  • DN har fokus på genskabelse af Kulsø Mose, der tidligere var en god lokalitet for fugle og planter, men som i dag desværre er helt afvandet og tør. 
  • Vi har anbefalet, at Vallebo Skov bliver drevet som urørt skov, så de fugtige skovmoser kan blive genskabt. 
  • Herudover har DN gjort opmærksom på, at Kulsbjerg Øvelsesplads mange orkideer, fortidsminder, smukke træer og kulturhistoriske levn bør indgå i den nye Drifts- og plejeplan.

Det bliver spændende at se, hvor mange af disse forbedringer, Forsvaret vælger at tage med i den endelig Drifts- og plejeplan.

 

Senest opdateret 2016-04-18, BK

Elletrunter i Sneppemosen, Vallebo Skov.