Vordingborg Kommune har store planer for en udvidelse af havnen. Der er ønske om at gøre havnen til en regionalhavn og i den forbindelse ønskes havnearealet aktuelt øget med en 40 ha opfyldning på søterritoriet i forlængelse af Masnedø mod vest/nordvest.

DN stiller sig generelt positiv overfor at fremme skibstransport, men er samtidigt opmærksom på at den indbyrdes konkurrence havnene imellem om godsmængder og skibstrafik og andre havnerelaterede aktiviteter både nationalt og regionalt kan medføre betydelig risiko for at der samlet set planlægges for en betydelig overkapacitet, som der aldrig bliver behov for.

1. DN Vordingborg anser det derfor for en absolut forudsætning, at realismen i havnens udbyg-ningsplaner baseres på en grundig behovsanalyse og en udredning af , hvorfor man anser en udbygning af havnefaciliteterne i netop Vordingborg for tilstrækkeligt efterspurgte og omkost-ningseffektive.

Der skal efter planen inddrages omkring 40 ha havbundsarealer kystnært NV for Masnedø.

2. DN Vordingborg ønsker belyst, hvilke naturværdier, der hermed fjernes permanent eller på-virkes, både havbund og af kystnatur. Der er §3 strandeng, og der er beskyttede havområder mod NV og S (N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, og N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Rødsand-Hyllekrog) i nærhe-den. Ligeledes skal det belyses, hvorledes de lokale strøm og erosionsforhold vil påvirkes af den ønskede udbygning, både omkring Masnedø og på kysten nordfor.
Sejlrenden er planlagt uddybet langs Orekysten i en afstand fra 310-660 m fra kysten (målt fra midten af den nuværende sejlrende) til en dybde fra nuværende 6,8 m til 9,4 eller 10,4 m. Samtidig regnes med en øget bredde fra nuværende 35 m til 50, evt. 70 m. Det må indebære risiko for øget og ændret erosion af kysten, både ved etablering af en meget dybere og brede-re sejlrende så kystnært, samt påvirkning ved senere oprensninger. Allerede i dag eroderes kystskrænterne vestpå og der kystfodres på dele af kyststrækningen for at sikre et højvands-dige.

3. Det kræver en grundig belysning af hvorledes de uddybede og bredere sejlrender vil påvirke de lokale strøm og erosionsforhold både omkring Masnedø og på kysten nordfor.

Der tænkes anvendt store mængder af overskudsjord (både ren og forurenet jord) og aske-slagger til opfyldning.

4. DN Vordingborg ønsker belyst, hvorledes man har tænkt sig at indkapsle de gamle slaggede-poter tæt ved nuværende kyst på Masnedø og hvor de nye slagger skal bruges. Desuden øn-skes belyst forholdet mellem ren jord, forurenet jord og slagger samt hvorledes man vil sikre mod udsivning af forurenende stoffer fra opfyldningen.

Uddybning og vedligeholdelse af det planlagte ny havnebassin og sejlrender i større længde, dybde og bredde vil fremadrettet kræve mange og store klaptilladelser.

5. Vi ønsker, at få belyst de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med klapning af de store mængder oprensnings- og uddybningsmaterialer. Herunder indhold af miljøskadelige stoffer og håndtering af materialer over gældende grænseværdier.

Der åbnes i planen op for, at der må bygges i op til 40 meters højde. Det var tidligere højst 26 m. Dette på opfyldt areal, som jo nu er hav med frit udsyn fra Orekysten mod Nordfalsters kyst. Afstanden til Orekysten er 350-500 meter. DN Vordingborg ønsker at den tidligere ved-tagne maksimale byggehøjde på 26 m fastholdes, da der, selv med denne højde, vil blive tale om særdeles markante bygninger.

6. DN Vordingborg ønsker de foreliggende planer grundigt visualiseret, så de landskabeli-ge/æstetiske konsekvenser af planerne kan vurderes på realistisk grundlag - både med bygge-højder på 26 m og 40 m.

Masnedsø´s kyster og Ore Strand er vigtige rekreative områder for Vordingborg Bys borgere, som bl.a. har adgang til færdsel og ophold ifølge gammel fredning langs hele Ore Strand, lige-som der er flere blå flag strandstykker med offentlig badning, en campingplads og ca. 200 sommerhuse. Kommunen har desuden i forbindelse med anlæg af diget, anlagt en grus-trampesti fra Masnedøbroen til campingpladsen.

7. De rekreative konsekvenser for anvendelsen af kyststrækningerne ønskes belyst - sejlads, badning, fritidsfiskeri mv.

En udbygning af havnen og dens aktiviteter kræver en udbygning af spildevandsplanen for om-rådet, som både omfatter spildevand for de på havnen liggende aktiviteter og for spildevandet for skibe, der anløber havnen fremover.

8. DN Vordingborg ønsker redegjort for hvorledes den fremtidige spildevandsstruktur tænkes udformet, herunder hvor fremtidige udløb tænkes placeret og med hvilke konsekvenser for havmiljøet.

Etableringen af det nye havneområde vil komme meget tæt på boligområdet på Ore, som her-med vil blive berørt af skibsfart, støj, lysgener og mulig forurening af luft og vand. Påvirknin-gen sker over vand og der er således intet der dæmper lyd, skærmer for lys eller dækker for det direkte udsyn til industribygningerne. Der vil desuden blive tale om akkumuleret effekt af nuværende havneaktiviteter, samt støj fra trafik på veje og jernbane, som forventes øget kraftigt i forbindelse med ny Storstrømsbro og Femernforbindelsen. Orekysten har idag karak-ter af et ”Dark Sky” område med meget ringe lyspåvirkning fra boliger eller veje.

9. DN Vordingborg ønsker redegjort for den fremtidige påvirkning i form af støj, lys og luft- og vandforurening for naboer til havneudvidelsen.

Nye havneaktiviteter kan betyde en helt ny risikoprofil for hele havneområdet - både fra de anløbende skibe og fra nye virksomheder på havnen, herunder et muligt bioraffinaderi. Derfor er det vigtigt at man har gjort sig nogle grundige overvejelser over hvilket beredskab, der vil være nødvendigt for at sikre optimalt mod uheld og forurening af havet og befolkningen i om-rådet.

10. DN Vordingborg ønsker en VVM indeholder en redegørelse for hvilke risikobegrænsende til-tag og - ifald uheldet er ude - forureningsbegrænsende beredskab, der tænkes knyttet til det nye havneområde.

DN Vordingborg er bekendt med at der fra en gruppe grundejerforeninger langs Orekysten fo-religger et alternativt forslag til havneudbygningen. Vi vurderer det alternative forslag som væ-sentligt mindre indgribende på en række centrale områder end kommunens fremlagte forslag:

- Der skal graves meget mindre i havbunden, da det alternative forslags nye sejlrende mod vest/sydvest er væsentligt kortere, før den når til den ønskede sejldybde (ca.1,1 km i stedet for ca. 2,4 km)
- Denne placering af den dybeste del af sejlrenden vil betyde væsentligt mindre risiko for at belaste kysten med uønsket erosion, da afstanden er væsentligt forøget. Den nuværende sejl-rende langs kysten behøver ifølge forslaget ikke at uddybes
- Den alternative havn vil være til gennemsejling. Dette vil mindske, måske fjerne, behovet for et svajebassin tæt på Orekysten
- En gennemsejlingshavn vil sandsynligvis mindske behov for oprensning, da strømmen natur-ligt vil fjerne en del af materialet
- Ovenstående vil mindske behovet for klapning af bundmateriale til gavn for naturen i havom-rådet
- Det visuelle udtryk, set fra store dele af det rekreative område langs Orekysten, vil blive mindre skæmmende på grund af øget afstand
- Orekysten vil blive mindre belastet af påvirkning i form af støj, lys og luftforurening grund af den øgede afstand

10. Med baggrund i ovenstående punkter ønsker DN Vordingborg, at det alternative forslag bli-ver VVM behandlet på lige fod med kommunens eget forslag og 0-alternativet.


Med venlig hilsen

DN Vordinborg
v. formand Martin Vestergaard 25141589 martin@naturatlas.dk

DN Sekretariat
v. havbiolog henning Mørk Jørgensen 31193235 hmj@dn.dk

 

Se selve dokumentet: Input fra Danmarks Naturfredningsforenings Vordingborg-afdeling til Idefase vedr. udvidelse af Vordingborg havn