Høvblege er en del af det område ved Møns Klint, som DN har været med til at få fredet.

Naturforhold 

Vi arbejder bl.a. for at:

 • bevare og beskytte alle naturområder, der er i Vordingborg Kommune
 • genoprette tidligere naturområder
 • oprense og genskabe vandhuller i det åbne land
 • sikre skovene
 • sikre spredningskorridorer for dyr og planter
 • beskytte grønne områder
 • udbygge rekreative arealer
 • fremme etablering af større sammenhængende naturområder
 • sikre mangfoldigheden bl.a. gennem særlig indsats for de rød- og gullistede arter
 • naturbeskyttelseslovens bestemmelser efterleves ved beskyttelsesliner omkring skove, vandløb søer og strande
 • fremme en bæredygtig udvikling 

Adgangsforhold

Vi arbejder for at

 • få adgang til det åbne land, til skove og naturområderne
 • der etableres et vandre- og cykelstisystem, der får sammenhæng med øvrige stier i regionen.
 • undgå lukning af veje og stier i skove og i det åbne land.
 • fjerne ulovlig skiltning om adgangsforhold.
 • forbedre vandre- og cykelstierne
 • få registreret mark- og skovveje, der skal være åbne for offentlighedens færdsel til fods og på cykel.

Miljøforhold

Vi arbejder for at

 • bekæmpe forurening af luft, vand og jord.
 • bekæmpe støjforurening.
 • sikre rent drikkevand.
 • sikre en forsvarlig behandling af spildevandet.
 • fremme en bæredygtig affaldshåndtering.
 • fremme bæredygtig produktion i land- og skovbruget.
 • reducere kvælstoftilførslen til natur- og halvnaturområder.