Nyhed

Regeringen vil svække naturbeskyttelsen i Danmark – DN kæmper imod!

Såfremt Regeringens planer gennemføres, vil samlet 28.000 hektarer landareal blive fjernet fra naturbeskyttelsen, medens kun 5.000 nye hektarer vil blive tilføjet Natura 2000-udpegningerne.

Danmarks Naturfredningsforening har både nationalt (hovedforeningen) og lokalt (DN Vordingborg) fremsendt protester mod den foreslåede forringelse af Danmarks bidrag til beskyttelse af naturen. I høringssvarene har vi dokumenteret, at der i alle tilfælde er tale om arealer, der har betydning for især beskyttelsen af fuglelivet.
Det grå viser dele af de arealer, Regeringen foreslår udtaget af N 2000 169.

I Regeringens såkaldte Naturpakke fra maj 2016 blev det besluttet, at en række især landbrugsarealer i Natura 2000-områderne skal forsøges fjernet fra udpegningen. I efteråret blev sløret så løftet for, hvilke arealer der var tænkt på. Set fra et natursynspunkt er svækkelsen af naturbeskyttelsen uholdbar, og de grønne organisationer har da også på det kraftigste taget afstand fra Regeringens planer.

Såfremt Regeringens planer gennemføres, vil samlet 28.000 hektarer landareal blive fjernet fra naturbeskyttelsen, medens kun 5.000 nye hektarer vil blive tilføjet Natura 2000-udpegningerne.

Hvad betyder det i Vordingborg kommune?

I Vordingborg Kommune berører Regeringens planer 2 Natura 2000-områder, nemlig

N 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, hvor en række landbrugsarealer er foreslået fjernet fra beskyttelsen både på Vestmøn og på Jungshoved.  Udtagningen af de udpegede arealer vil medføre en forringet beskyttelse af en række trækfugle, som er på udpegningsgrundlaget for områderne og derfor har betydning for arterne. Det drejer sig generelt om sangsvaner, pibesvaner, knopsvaner, grågæs og bramgæs.

N 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, hvor en række landbrugsarealer er foreslået fjernet fra beskyttelsen på især Svinø og arealer på nordsiden af Avnø Fjord. Udtagningen af arealerne vil medføre en forringet beskyttelse af en række trækfugle, som er på udpegningsgrundlaget for området og derfor har betydning for arterne. Det drejer sig knopsvaner, sangsvaner, grågæs og bramgæs.

For begge områder gælder, at de er af væsentlig betydning for de arter, der er på områdernes udpegningsgrundlag, samt at der er behov for en udvidelse af fuglebeskyttelsesområderne i stedet for en indskrænkning. Desuden er der generelt et behov for en forbedring af områdernes naturindhold.

Danmark er i bund med naturbeskyttelse i EU

Generelt er Danmarks bidrag til EU's naturbeskyttelse, de såkaldte Natura 2000-områder, i EU's absolutte bund. Kun 8,34% af Danmarks landareal er udpeget, hvor EU's gennemsnit er 18,12%. Der er udpeget 252 områder i Danmark. De er udpeget til at indgå i EU's naturnetværk. I Vordingborg Kommune er der i alt 7 Natura 2000 områder. Udover de 2 nævne, er der tale om 171 Klinteskoven, 172 Lekkende Dyrehave, 180 Stege Nor, 181 Oreby Skov, 183 Busemarke Mose og Råby Sø. Endelig ligger 208 Bøchers Grund i Hjelm Bugt helt på søterritoriet.

Hvad kan Danmarks Naturfredningsforening gøre?

Danmarks Naturfredningsforening har både nationalt (hovedforeningen) og lokalt (DN Vordingborg) fremsendt protester mod den foreslåede forringelse af Danmarks bidrag til beskyttelse af naturen. I høringssvarene har vi dokumenteret, at der i alle tilfælde er tale om arealer, der har betydning for især beskyttelsen af fuglelivet.

Hvad nu?

Afgørelsen om forringelsen af Natura 2000-områderne vil af Regeringen blive forelagt EU til godkendelse. På grund af Danmarks i forvejen spinkle naturbeskyttelse er der et vist håb om, at Regeringens planer vil blive afvist. Tidshorisonten er ikke kendt.

Hvad er Natura 2000-områder?

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:

  • at der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for.
    Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika.
  • at området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder. 
  • at der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i området. Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer.

Natura 2000-områder består af fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og Ramsar-områder. Nogle af områderne er både fuglebeskyttelses-, habitat- og Ramsar-område på én gang.

Eng nær Svinø, hvor der er fundet Drue-Gåsefod.