Nyhed

Forbedret naturværdi af vejsider og andre græsområder ønskes

Kommunens vejsider og andre græsområder kunne være værdifulde fristeder og spredningskorridorer for planter og dyr. Hvis de var fulde af blomster og sommerfugle, ville turisterne finde vores område endnu mere attraktivt. DN Vordingborg vil gerne i dialog med kommunen om, hvordan der bedst indføres en pasningspraksis, som er til gavn for naturen, landmændene, turisterne og måske også for kommunens økonomi.
Vejside med orkideen Salep Gøgeurt i Extremadura i Spanien. På Møn har vi kalk i jorden, som orkideerne holder af. Med passende pleje kunne vi måske også få orkideer i vejsiderne i vores kommune.

Størstedelen af Vordingborg Kommune er dækket af intensivt dyrket agerland. Mellem markerne løber over 1.000 km veje, der typisk har en ganske smal græsrabat på hver side. I kommune er der desuden nogle arealmæssigt små naturområder, hvoraf nogle har høj værdi både i form af naturindhold og flotte landskaber.

Typiske vejsider i Vordingborg Kommune. De er omkring 1 m brede med en bevoksning af sprøjtningstolerante planter, hvor græsser ofte dominerer.

Med en passende udformning af pasning af vejsiderne og græsområderne i kommunen, kunne de komme til at fungere som værdifulde åndehuller for planer og dyr, og de kunne samtidig fungere som spredningskorridorer mellem de lidt større naturområder i vores kommune.

Vejside langs hestegræsset eng. Vegetationen og dyrelivet i vejsiden er omtrent lige så rig som på engen.

DN Vordingborg vil gerne med Vordingborg Kommune som tovholder i dialog med kommunen og de forskellige interessenter (jordejere, botanikere, entomologer, trafikale interesser, m.fl.) om, hvordan vi kan forbedre vejsidernes og græsområdernes både natur- og herlighedsværdi på en måde, som også tilgodeser andre interessenters behov, og som måske endda er billigere for kommune end den nuværende slåningspraksis m.m.

Hvis slåningen fx kan udskydes til først på efteråret og visse steder kun foretages fx hvert 3. år, så kan der spares penge på slåning. De penge kan måske i stedet anvendes til at betale kompensation til jordejere for udlægning af 10 m brede vejsider, der kan fungere som spredningskorridorer.