Nyhed

2 nye naturplejegrupper startet af DN Vordingborg

I oktober og november er der startet 2 naturplejegrupper i kommunen. En i øst og en i vest.

Naturplejegruppe Øst

 ”Orkide-gruppen Øst”, har holdt planlægningsmøde og sin første arbejdsdag i en lysning i Klinteskoven den10.  november. Vi var 11 fra gruppen og en medarbejder fra Naturstyrelsen på denne første arbejdsdag. Vi havde valgt netop denne lysning for at forbedre vækstmuligheder for Rød Skovlilje. Der blev fældet en del mindre træer, beskåret andre, fjernet brombærkrat og slået græs med le. Alt sammen for at skaffe mere lys til skovbunden. Alt det afskårne materiale blev slæbt ud af lysningen og lagt i skovbunden.

Naturplejegruppe Øst er i gang med at skabe mere lys til bundvegetationen.

Vi nåede et godt ryk og venter spændt på at se, om vi allerede til sommer kan se en ændring i bestanden af Rød Skovlilje. Der blev sidste år kun set et enkelt eksemplar. Tidligere har der været op til 200.

 Næste arbejdsdag er i marts, hvor vi skal til Høvblege-området.

 Arbejdet blev lavet under vejledning af H.C. Gravesen og Lisbeth Bering, som begge har stor viden om orkideerne i området og, som de øvrige medlemmer, er dedikerede naturelskere, som alle vil gøre en indsats de kommende år.

 Naturplejegruppe Øst ønsker at pleje udvalgte naturområder, som andre ikke har ressourcer til. Det vil mest ske på arealer ejet af Naturstyrelsen og i tæt samarbejde med dennes medarbejdere. Der er overvejende tale om områder med sjældne orkideer og andre blomster. Vi vil hindre opvækst af nye træer og undgå, at højt græs forhindrer den sartere flora i at trives. Det afslåede materiale vil blive fjernet fra området for at udpine jorden.

Orkideområde før rydning.
Orkideområde efter rydning.

Naturplejegruppe Vest

Den anden gruppe, ”Naturplejegruppe Vest” i Vordingborg Kommune vil også pleje naturområder, som ejerne ikke selv har ressourcer til. Der er tale om arealer tilhørende Danmarks Naturfond (Munks Banke), Vordingborg Kommune (Fladbækken og en sø ved Trellemarken) samt Forsvaret (Kulsbjerg Øvelsesplads).

Gruppen mødtes første gang den 21. november på Munks Banke nord for Nyråd. De 9 medlemmer blev af Flemming Kruse guidet rundt både på arealet ejet af Danmarks Naturfond samt på de tilstødende arealer, ejet af Vordingborg Kommune. Det var en fin tur, hvor vi fik en introduktion i de mange forskellige opgaver, vi kan gå i gang med. Vi starter arbejdet den16. december, hvor vi angriber det udbredte brombærkrat på den sydvendte skråning på Munks Banke. Her er blevet fældet en del store træer af ikke hjemmehørende arter for at gøre skoven mere lysåben. Brombærrene har derfor bredt sig og skal have en ordentlig tur med buskrydder både nu og til foråret. Det vil forhåbentlig give mulighed for mere artsrig og spændende vegetation.

Der skal også fjernes de sidste rester af det gamle pigtrådshegn, så der bliver klar til at området hegnes på ny, så der bliver skovgræsning.

Naturplejegruppe Vest besigtiger området.

Formålet med plejegrupperne

Citat fra projektbeskrivelsen: ”Der er tale om rydning af arealer for at forberede græsning, forhindre tilgroning af vandhuller med sjældne padder samt følge op på allerede gennemførte rydninger af overdrevsarealer. Desuden vil gruppen formidle de områder, hvor der udføres pleje. De aktive skal opnå at følge de udvalgte områders udvikling, så de noterede fremskridt for biodiversiteten giver mening og glæde til at fortsætte. Aktiviteterne skal sikre mange arters overlevelse og spredning på arealerne. Desuden skal aktiviteten vise betydningen af frivilliges indsats i naturen.

Efter den første periode med arbejde vil gruppens medlemmer arrangere offentlige ture på områderne, så flere kan få viden om og interesse for biodiversitet og naturens glæder. Naturplejegruppen vil ved større arbejder annoncere offentligt til arbejdet.”

Økonomisk støtte til udstyr

Begge grupper har fået støtte til indkøb af nødvendigt grej til naturplejen i puljen ”Grønt Guld”, som er sponsoreret af Velux-fonden og administreres af Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat. Vi fik de ansøgte beløb, som i alt er 120.000 kr. Det er vi super glade for.

Tidligere naturplejeaktiviteter

DN Vordingborg har i 7 år deltaget i høslæt i Jydelejet, hvor vi har naturplejet et areal med Horndrager i samarbejde med Græsningsforeningen, Naturstyrelsen og Vordingborg Kommune. Resultatet er, at orkideen stortrives og nu består af over 3000 planter, hvor der fra starten omkring 1989 var 3 stk.

Enkelte medlemmer har desuden deltaget i flere naturplejedage forskellige steder i kommunen i samarbejde med kommunens naturmedarbejdere.

 Vi har 3 gange arrangeret pleje som et annonceret arrangement af en udvalgt skråning i Kulsbjergområdet, hvor der vokser rigtig mange Maj Gøgeurter. Her har deltaget ca. 20 hver gang.