Knopsvaner over et af de mange lavvandede områder.

Havbundsområderne er bare ikke nær så kendte som dem, vi alle sammen kan se. Og måske af samme grund er vi endnu ikke så opmærksomme på virkningerne af vores synder – mangelfuld rensning af spildevand, stor tilførsel af næringsstoffer (især fra land- og havbrug), bundødelæggende fiskerimetoder Ligeledes bør opmærksomheden henledes på den stigende indvinding af råstoffer i vores havområder, som kan ødelægge f.eks. værdifulde stenrev eller få uforudsete konsekvenser som den stærkt accellererende erosion af kridt-og lerklinterne hele vejen rundt om den østlige nakke af Møns Klint. 

Danmarks Naturfredningsforenings mål og visioner for den fremtidige udvikling af området
Der bør etableres en nøje overvågning af vore farvande, bl. a. for at kunne overholde de forpligtelser, som pålægges i forbindelse med Natura 2000. Målinger af vandkvaliteten bør foregå løbende, så man kan følge udviklingen. Vordingborg kommune bør desuden spille en aktiv rolle, når staten meddeler tilladelser til råstofindvinding i de marine områder og i den forbindelse være meget opmærksom på, hvilke evt. konsekvenser en tilladelse vil kunne få for havmiljøet.